webdesign

Algemene Voorwaarden

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
6.2. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
6.3. Als de opdrachtgever geen zorg draagt voor een tijdige betaling, of een andere verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Strangefruit.nl niet nakomt, is Strangefruit.nl zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden.
6.4. Na ontbinding of beëindiging van de overeenkomst is Strangefruit.nl gerechtigd die aan de website verbonden domeinnamen op te heffen.
6.5. Strangefruit.nl is niet gehouden data en bestanden die aan de website zijn toegevoegd aan de opdrachtgevers te doen toekomen.

Artikel 7. Domeinnamen en IP-adressen

7.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Strangefruit.nl webdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
7.2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Strangefruit.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
7.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Strangefruit.nl tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 8. Installatie

8.1. Strangefruit.nl is als enige gerechtigde de programmatuur op een server te installeren.
8.2. Als Strangefruit.nl op verzoek van de opdrachtgever de programmatuur op een andere server installeert dan die welke door haar is voorgesteld, dan kan zij eisen aan de serverconfiguratie kunnen stellen. De opdrachtgever blijft in dat geval verantwoordelijk voor het goed werken van de programmatuur ook als aan alle configuratieeisen is voldaan.
8.3. Alle rechten van de opdrachtgevers aan de overeenkomst verbonden, gelden uitsluitend zolang de programmatuur is gehost op de server waarop deze door Strangefruit.nl webdesign is geinstalleerd.

Artikel 9. Slotbepaling

De bovenstaande voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Strangefruit.nl, gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nummer 341.728.55. De algemene voorwaarden van Strangefruit.nl zijn onverkort van toepassing.


bestel  > algemene voorwaarden